Banka ve Müşteri Sırrının Açıklanabileceği Merciler ve Sınırları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 08:25

Banka ve Müşteri Sırrının Açıklanabileceği Merciler ve Sınırları

müşteri sırrı
1. Adalet Bakanlığı Müfettişleri

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 101. maddesine göre, Adalet Müfettişleri yaptıkları soruşturmayla sınırlı olarak doğrudan doğruya Bankalardan bilgi talep edebilirler.
2. Adli Makamlar (Savcılık, Sorgu Hakimliği, Mahkemeler)

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre, adli makamlardan (savcılık, sorgu hakimliği, mahkemeler) banka ve müşteri sırrı sorulması halinde soruşturma ile sınırlı olarak istenecek her türlü bilgi ve belge verilir.
3. Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 6216 sayılı Kanun’un 62. maddesi uyarınca, Mahkeme, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında, bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışmaya, bilgi ve belge istemeye, gerekli gördüğü her türlü belge, kayıt ve işlemi incelemeye, bilgi almak üzere her derece ve sınıftan kamu görevlileri ile ilgilileri çağırmaya, idare ve diğer tüzel kişilerden temsilci istemeye yetkilidir.
4. Askeri Adalet Müfettişleri

357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu’nun 24/1. maddesine göre Milli Savunma Bakanı tarafından görevlendirilen askeri adalet müfettişi gereken bilgileri bütün daire ve kurumlardan doğrudan doğruya isteyebilir.
5. Askeri Savcılar

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 97. maddesi gereği, askeri savcılar hazırlık soruşturması sırasında gerek doğrudan gerekse de askeri, adli veya diğer kolluk görevlileri aracılığı ile bütün resmi ve özel makam ve kurumlardan her türlü bilgi isteyebilirler.
6. Bağımsız Denetim Kuruluşları

Bankacılık Kanunu’nun 15. maddesine göre, kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşları, bankaların varlıklarının, hak ve yükümlülüklerinin ya da kredi müşterilerinden alınacak teminatların değerlemesi ve kendilerinin ya da kredi müşterilerinin derecelendirilmesi faaliyetlerini yerine getirirler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmeliği gereği (13 Ocak 2010 -27461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan),Banka, bilgi sistemleri dokümantasyonunu, bankacılık süreçlerine ait dokümantasyonu ve bu dokümantasyonla ilgili her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmek ve Bağımsız Denetçi Kuruluşa vermek zorundadır.

7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 95 ve 96. maddesine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yerinde denetim yapan, bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcıları görevleri ile ilgili konularda gizli dahi olsa her türlü belge ve bilgiyi isteyebilir.
8. Başbakanlık Teftiş Kurulu

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 3056 sayılı Kanun’un 20. maddesine göre, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Kamu Bankalarını ve özel bankaları sadece “bankacılık sırrı” kapsamına giren konularda denetleyebilir, müşteri sırrı denetleme dışındadır.
9. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Kurulun talebi halinde her türlü belge ve bilgiler bankalar tarafından verilir.
10. Bilirkişiler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 278. maddesine göre, Banka ile müşterinin taraf olduğu alacak ve tazminat davalarında mahkemece yetki verilen bilirkişiler banka kayıtları üzerinde inceleme yapabilir ve ilgililerden bilgi alabilirler.
11. Devlet Denetleme Kurulu

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanunun 7.maddesine göre kurulun yapacağı inceleme, araştırma ve denetimlerde bankalar her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

12. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. maddesine göre, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir.
13. Hazine Kontrolörleri
1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna göre, Hazine kontrolörleri, stajyer Hazine kontrolörleri ve kambiyo murakabe mercileri tarafından bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında yürüttükleri tetkikat ve tahkikat kapsamında istenen bilgi ve belge taleplerini bankalar yerine getirmekle yükümlüdürler.
14. İcra ve iflas Daireleri

İcra ve İflas Kanununun 367. maddesine göre, icra ve iflas dairelerinin, borçlunun mevcuduna dair isteyeceği bütün bilgiler verilir.

Konkordato komiserinin bankalardan bilgi sorma hakkı bulunmamaktadır. Ancak icra ve iflas daireleri aracılığı ile bankalardan bilgi isteyebilir.

15. İçişleri Bakanlığı Müfettişleri

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesine istinaden yayımlanan Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre, İçişleri Bakanlığı müfettişleri yürüttükleri hizmet ile sınırlı olarak bankalardan bilgi ve belge isteyebilirler.

Mülkiye müfettişleri dışında, İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Kontrolörlüğü, belediyeler, emniyet müdürlükleri, (mali şube dahil) emniyet komiserlikleri, il ve ilçe jandarma komutanlıkları gibi resmi makamlar banka ve müşteri sırrı ile ilgili konularda bankalardan doğrudan doğruya bilgi talep edemezler. Ancak, İçişleri Bakanlığı aracılığı ile, BDDK’dan veya savcılıklar aracılığı ile bankalardan bilgi isteyebilirler.
16. Kalkınma Bakanlığı

641 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. Maddesine göre, Bakanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir.
17. Maliye Müfettişleri ve Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Görevliler

Maliye Müfettişleri veya vergi incelemesi yapmaya yetkili görevliler (ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri her hal ve takdirde vergi incelemesi yetkisine sahiptir.) Vergi Usul Kanununun 135. maddesinin 2. fıkrasına göre bankalardan sadece vergi incelemeleri ile ilgili (müşterilerin mevduat ve faiz gelirlerine ilişkin bilgileri) bilgileri bankalardan isteyebilirler.

Defterdarlıklar: Banka ve müşteri sırrı ile ilgili konularda, VUK konuları ile sınırlı olarak bilgi isteyebilirler.
18. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’a göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile, bu kanunda denetim elemanı olarak sayılan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanları, Gümrük ve Ticaret müfettişleri, Hazine Kontrolörleri, Sermaye Piyasası Kurumu Uzmanları ve Vergi Müfettişleri, bu Kanun kapsamında gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. Bankalar, Kurulun talep ettiği bilgi ve belgeleri banka veya müşteri sırrı niteliğinde olsa dahi vermekle yükümlüdür.
19. Meclis Soruşturması Komisyonu

TBMM İç Tüzüğünün 111. maddesine göre, Meclis Soruşturması Komisyonu’nun talebi halinde, hakkında meclis soruşturması açılan Başbakan ve bakanlarla ilgili bilgi ve belgeler verilir.
20. Rekabet Kurulu

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “Bilgi İsteme” başlıklı 14. maddesine göre Rekabet Kurulu bu kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilir.
21. Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7/h. Maddesine göre, Sanayi Genel Müdürlüğü’nün, yatırım, üretim, teşvik, mali durum, araştırma-geliştirme, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ve verileri taleplerini bankalar karşılamakla yükümlüdürler.
22. Sermaye Piyasası Kurumu Uzman ve Yardımcıları

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 45. maddesine göre, bankalar Sermaye Piyasası Kurumu uzman ve yardımcıları tarafından sermaye piyasası faaliyet ve işlemleri ile sınırlı olarak sorulan soruları banka ve müşteri sırrı olsa dahi cevaplamak zorundadırlar.
23. Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki 2022 sayılı Kanun’un 8. maddesine gereği, aylık almaya başvuranların gelir, kazanç ve malları hakkında soruşturmalar yapmaya ve ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir.

5510 sayılı Kanun’un 100. maddesine göre, Bankalar, özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.
24. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 123. maddesine göre, Bankalar, gizli dahi olsa, bu Kanun kapsamında Fon’a verilen görevler ile sınırlı olmak üzere, her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.
25. Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ve Kooperatif Kontrolörleri

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 90. maddesine göre, Ticaret Bakanlığı kooperatiflerin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine veya denetim için görevlendirilecek olan personele denetletebilir. Bankalar, bu mercilere kooperatiflerin hesapları ile sınırlı olmak koşulu ile bilgi ve belge vermekle yükümlüdürler.
26. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile kendisine verilen yetki ve görevlerle ilgili olarak düzenlemeler yapmaya ve bunları uygulamaya, bu düzenlemelere tabi kurum ve kuruluşlar nezdinde bunlara uygun hareket edilip edilmediğini ve kendisine gönderilen bilgilerin doğru olup olmadığını denetlemeye görevli ve yetkilidir.

Bu Kanun’un 4651 sayılı kanunla değişik 43. maddesine göre T.C. Merkez Bankası Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan mevduat, kredi, döviz, risk durumları ve diğer her türlü bilgiyi isteyebilir. Bu bilgilerin herhangi bir itiraza gerek kalmadan belirtilen süre içinde verilmesi gerekir. Ancak bankalardan müşterilerin şahsi mevduat hesapları hakkında bilgi istenemez.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre bankalar, özel finans kurumları Merkez Bankasınca istenecek döviz işlemlerine ilişkin her türlü istatistiki bilgileri, belirtilen sürelerde vermekle yükümlüdürler. Merkez Bankası bu kuruluşlarda konuyla ilgili incelemeler yapmaya yetkilidir.
27. Türkiye İstatistik Kurumu

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 7.maddesine göre, Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistiki birimlerden, Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir.
28. Vali ve Kaymakamlar

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 26, 31 ve 32. maddeleri uyarınca vali ve kaymakamlıklarca genel durum raporlarının düzenlenmesi amacıyla sadece banka ile ilgili (yeni açılan banka şubesi, isim ve sayısı, mudi adedi, kredi süre ve cinslerine göre verilen kredi miktarı vb.) bilgi istenebilir.
29. Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları
1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna göre, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında yürüttükleri tetkikat ve tahkikat kapsamında istenen bilgi ve belge taleplerini bankalar yerine getirmekle yükümlüdür.
Vergi Usul Kanununun 135. maddesine göre, Vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcılarına vergi incelemesi kapsamında bilgi verilir.
30. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bilgi Verilebilecek Kişiler*

Kanunun aşağıda sayılan maddelerine göre bankalardan müşteri sırrı hakkında bilgi istenebilir.

a) Vekil: B.K. 40. ve 502. maddesine göre, Müşterinin bankadaki hesabından para çekmeye yetki verilen ya da hesapları hakkında bilgi verilmesine yetki verilen vekile, talebi halinde, müşterinin banka hesabı ile ilgili bilgi verilir.

b) Müteselsil borçlu: B.K. 162. maddesi gereği, Müteselsil borçlu, ilgili borç hakkında bankadan bilgi isteyebilir.

c) Ortak hesaplarda hesap sahiplerinden her biri: B.K. 169. maddesi gereği, Ortak hesaplarda hesap sahiplerinden her biri, ilgili hesap hakkında bankadan bilgi isteyebilir.

d) Alacağın Devri: B.K. 183. maddesi gereği, Bankadaki alacak hakkı kendisine temlik edilen kişi bu alacak hakkında bankadan bilgi isteyebilir.

e) Adi Şirket Ortağı: B.K. 620. maddesi gereği, Şirket ortağı adi şirketle ilgili kredi ve mevduat hesapları hakkında bilgi isteyebilir.

f) Kefil: B.K. 592. maddesi gereği, Kefil, garanti verdiği borç hakkında bankadan bilgi isteyebilir.

*Kapsamları aynı olmakla birlikte madde numaraları 01/07/2012’den itibaren yürürlüğe girecektir.
31. Medeni Kanuna Göre Bilgi Verilebilecek Kişiler

a) Veli: MK 336. maddesine göre, ana ve babanın velayeti devam ettiği sürece çocuklarının hesapları hakkında bilgi verilir. Çocuk tarafından bilgi istenmesi halinde bu istek yerine getirilmez. Ana ve babanın birinin ölümü halinde velayet hakkı sağ kalana, evlilik bağının ortadan kalkması halinde ise çocuğun mahkemece verildiği tarafa intikal eder. Bu gibi durumlarda sadece velayet hakkına sahip tarafa bilgi verilir.

Yasanın 337. maddesindeki “ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.” hükmü uyarınca ana babası evli olmayan çocuğun hesapları hakkındaki bilgi anaya verilir, 337/2 maddesi uyarınca da ananın küçük, kısıtlı, ölmüş veya velayeti kendisinden alınmış olması halinde vasi tayin edilen kişiye veya velayeti alan babaya bilgi verilir.

b) Vasi: MK 454. maddesine göre, vasilik görevi devam ettiği sürece vasilere vesayet altındaki kimselerin mal varlığı (hesapları) konusunda bilgi verilir.

c) Kayyım: MK 459 ve 460. maddelerine göre, kayyıma sadece, neticelendirilmekle görevli olduğu iş ve yönettiği mal ile ilgili olan hususlarda bilgi verilir.

d) Yasal Danışman: MK 429. maddesine göre, Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin kişiye atanan yasal danışmana yetki belgesi görülmek şartıyla istediği bilgiler verilir.

e) Mirasçılar: MK 495,501,516,517,520. maddelerine göre, varislerin bilgi istemesi halinde nüfus kayıt örneği, kimlik belgeleri ve veraset ilamı ibrazı ile ölenin varisi olduğunu ispat eden varislere varsa mümessile istenen bilgi ve belge verilir.

f) Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi: MK 552, 553 ve 634. maddelerine göre vasiyeti yerine getirme görevlisi vasiyet ile ilgili konularda, MK 592 ve 593. maddesine göre mirası resmen tasfiye ile görevlendirilen memur vefat edenin hesapları hakkında bilgi isteyebilir.

g) İntifa Hakkı Sahipleri: MK 803. maddesine göre intifa hakkı sahipleri intifa hakkının bulunduğu hesap hakkında bilgi isteyebilir.

h) Rehin Hakkı sahibi: MK 950. maddesine göre hapis hakkı bulunanlar, MK.954. maddesine göre rehin hakkı bulunanlar ilgili hesap hakkında bankadan bilgi isteyebilir. Banka bu kişilere karşı müşteri sırrı olduğunu ileri sürerek bilgi vermekten kaçınamaz.
32. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Bilgi Verilebilecek Kişiler*

Kanunun aşağıda sayılan maddelerine göre bankalardan, banka ve müşteri sırrı hakkında bilgi istenebilir.

a) Kollektif Şirket Ortakları: TTK 218. maddesine göre, kollektif şirketi idare tüm ortaklara ait ise her ortak, ortaklardan bir veya birkaçına bırakılmışsa, bu ortaklar kollektif şirket hakkında bilgi talep edebilir.

b) Tasfiye memurları: TTK. 280. ve 542. maddelerine göre, kollektif şirket ile anonim şirket tasfiye memurları tasfiye halindeki şirket hakkında bilgi talep edebilir.

c) Komandite Ortaklar: TTK 198. maddesine göre, komandite ortaklar komandit şirket hakkında bilgi talep edebilir.

*Kapsamları aynı olmakla birlikte madde numaraları 01/07/2012’den itibaren yürürlüğe girecektir.

33. 5941 sayılı Çek Kanununa Göre Bilgi Verilebilecek Kişiler

Hamil: Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir.

34. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Bilgi Verilebilecek Kişiler

Kanunun 79. Maddesi gereğince, Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, Botaş, Mal Müdürlükleri, TMSF, Gümrük Müdürlükleri, takip borçlularının Bankamız nezdindeki mevduat, hak ve alacaklarına haciz konulmasına yönelik olarak “mal varlığı araştırması” konulu yazıların alınması halinde, yazılı bilgi verilmesi; bunun dışında, Belediyelerin bilgi edinme amaçlı olarak, müşterilerin Bankamız nezdindeki hesapları hakkında yazı ile istedikleri bilgiler, müşteri sırrı kapsamına girdiğinden reddedilmelidir.

35. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Bu Kanunun’un 20. maddesine göre, özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler, özel veya kamu kuruluşları, bu kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu Kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadırlar.
36. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Bu kanunun 6. maddesine göre, ön inceleme ile görevlendirilen kişiler ile bakanlık müfettişleri, soruşturma ile ilgili olarak bankalardan, hakkında inceleme yapılan memurlarla ilgili bilgi isteyebilirler.

37. 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanun

Bu Kanunun 7. maddesine göre ilgili kurullar (illerde il idare kurulu, ilçelerde ilçe idare kurulu) görevlerini yerine getirirken bankalardan bilgi ve belge istemeye ve gerekli araştırmaları yapmaya yetkilidirler.

38. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu

Bu Kanun uyarınca yardım talep edenler hakkında (yardım talep edenin muvafakatının olduğu görüşü ile) resmi makamlarca bankalardan bilgi istenilebilir.

39. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na Göre Bilgi Verilebilecek Kurumlar

Bu kanunun 19. maddesine göre, derneklerin defterleri hesap ve işlemleri İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkiye amiri (vali,kaymakam) tarafından her zaman denetlenebilir. Derneklerin denetimi kapsamında, dernek hesapları ile sınırlı olarak bilgi verilmelidir.
40. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bu Kanun’un 5. maddesine göre, kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi, başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu yasaya aykırı kanun hükümleri uygulanmaz.

Diğer taraftan, bu Kanun’un “Ticari Sır” başlıklı 23. maddesinde ise, “Kanunlarda ticari sır olarak nitelendirilen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzelkişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler bu kanun kapsamı dışındadır.” hükmü yeralmaktadır.

Bankalar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile koruma altına alınan banka ve müşteri sırrı kapsamındaki bilgilerin, Bankamız açısından aynı zamanda ticari sır olduğu ileri sürülerek bilgi talepleri, yukarıda belirtilen 23. madde gereğince “ticari sır” kapsamında bulunduğu gerekçesiyle reddedebilecektir.
Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır.
Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

Etiketler:, , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir